De regelingen van Zorgverzekeraars Nederland

Declaratiezaken (II)

Verruimingen dec 2021 

De regeling die het mogelijk maakte om zorg op afstand en digitale intakes te declareren verviel per 1 oktober 2021. Vanwege de huidige situatie heeft Bo opnieuw aan de zorgverzekeraars gevraagd opnieuw akkoord te gaan met onderstaande verruimingen.

 1. Digitale intake in plaats van fysieke intake;
 2. Herindicatie via zorgmail i.p.v. fysiek tekenen;
 3. Kraamzorg op afstand, conform eerdere spelregels.

Wilt u gebruik maken bovenstaande verruimingen? Lees dan hier meer over welke zorgverzekeraars met welke verruimingen akkoord zijn gegaan tot uiterlijk april (Q2).

Meerkostenregeling (II)

Uitbetaling 

Organisaties die de meerkostenregeling (in verband met de gevolgen van corona) hebben aangevraagd bij de zorgverzekeraars, krijgen deze na de zomer uitbetaald. Eerder gaf ZN aan dat dit in juni zou zijn, maar de verwachting is dat dit niet voor september zal zijn. Bo houdt dit in de gaten.

Uitvoering

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de percentages voor de meerkostenregeling gepubliceerd en bekend gemaakt welke vergoeding geldt voor de kraamzorg. Kraamzorg krijgt 0,9% vergoed van de omzet van mei t/m december 2020.

De percentages voor de verschillende beroepsgroepen werden initieel geschat tussen 0,20% en 0,80%. Naar aanleiding daarvan heeft Bo eind 2020 bij ZN aan de bel getrokken dat deze percentages niet dekkend zijn voor de kraamzorg. Als reactie op de definitieve publicatie heeft Bo wederom de bezwaren uiteengezet in een brief aan ZN. Deze vindt u hier terug.

Aanvraag
De meerkostenregeling kan vanaf 13 april t/m 11 mei 2021 via VECOZO worden aangevraagd bij de deelnemende zorgverzekeraars. Het is belangrijk dat u deze aanvraag daadwerkelijk doet, ondanks dat Bo nog bezwaar heeft gemaakt. Het is namelijk na 11 mei niet meer mogelijk om een aanvraag te doen. De aanvraag wordt gedaan met de AGB code van de onderneming. Bent u nog niet aangesloten bij VECOZO dan dient u zich eerst hier aan te melden. De betalingen starten vanaf eind mei in fases. De meerkostenbijdrage wordt enkel uitbetaald wanneer het berekende bedrag voor de AGB code hoger dan 50 euro is.

Klik hier voor de uitleg van ZN voor de totstandkoming.

Aanvraagloket tijdelijk heropend
Zorgaanbieders die wegens omstandigheden de meerkostenregeling nog niet hadden aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Dit in verband met de zorgaanbieders die de eerdere deadline hiervoor hebben gemist. Vanaf 15 juni tot uiterlijk 29 juni heropenen de zorgverzekeraars éénmaal het aanvraagloket bij VECOZO.

Heeft u nog niet de meerkostenregeling aangevraagd? Vraag dan vanaf 15 juni de bijdrage via VECOZO aan en wacht niet tot de laatste dagen!

Declaratiezaken (I)

De regeling die het tijdens de eerste golf mogelijk maakte om zorg op afstand en digitale intakes te declareren is heropend en verlengd tot 1 oktober 2021. De voorwaarden die gelden zijn ten opzichte van de eerdere regeling niet veranderd. Dit betekent dat de Q&A van de zorgverzekeraars die deze declaratiezaken voor de kraamzorg behandeld nog steeds geldig is. Klik hier voor de totale Q&A.

Prestaties

Onderstaande vragen geven antwoord op declaratiemogelijkheden waarvan gebruik gemaakt mag worden met betrekking tot zorg op afstand en thuisintakes:

1. Mag zorg op afstand gedeclareerd worden als kraamzorguur in geval van corona bij cliënt of kraamverzorgende of wanneer er onvoldoende beschermende kleding beschikbaar?

Kraamzorg zonder fysieke aanwezigheid in het gezin is niet mogelijk. Een aantal kraamzorgorganisaties heeft voorstellen ingediend om een deel van het contact te vervangen  door zorg op afstand. Het aantal uren dat een kraamverzorgende in het gezin aanwezig is  kan daarmee beperkt worden.

Een-op-een contact via beeldbellen tussen de kraamvrouw en de kraamverzorgende kan tijdelijk als coronamaatregel worden ingezet onder de voorwaarde dat:

 • Er gebruik gemaakt wordt van een beveiligde beeldverbinding;
 • Tijd en inhoud van het beeldbelcontact wordt vastgelegd in het dossier en afgestemd met de cliënt;
 • Er moet – naast het beeldbellen – minimaal 24 uur fysieke kraamzorg worden geleverd.

Het beeldbelcontact kan door middel van de prestatie kraamzorg per uur worden gedeclareerd. Hiermee heeft NZa akkoord gegeven.

Het aanbieden van instructie en voorlichting via video’s of een app kan ook worden ingezet als coronamaatregel onder de voorwaarde dat:

 • de getoonde instructies en voorlichting voldoet aan de richtlijnen van het KCKZ;
 • de video’s worden ingezet als (gedeeltelijke) vervanging van de fysieke instructie en voorlichting door de kraamzorgverzorgende. De kraamverzorgende checkt of de inhoud wordt begrepen en kan worden opgevolgd. Dit wordt bijgehouden in het dossier.

Er mag via filmpjes voorlichting gegeven worden, dit mag maximaal als één uur kraamzorg gedeclareerd worden.

2. Mogen de kraamzorgorganisaties een thuisintake declareren, als zij niet fysiek op huisbezoek gaan, maar bijvoorbeeld via beeldbellen de intake doen?
De cliënt kan dan digitaal haar thuissituatie delen met de kraamzorgaanbieder. Deze intake is inhoudelijk hetzelfde als een thuisintake. Verzekeraars zijn het ermee eens om deze intake tegen het tarief intake thuis te honoreren. Let op: het beeldbellen moet wel middels een beveiligde omgeving. Klik hier voor voorbeelden. De NZa heeft akkoord gegeven om de thuisintakes op deze manier te declareren.

Meerkostenregeling (I)

Vanwege de extra kosten die zorgaanbieders maken om zorgverleners en patiënten te beschermen, komen de zorgverzekeraars de zorgaanbieders tegemoet met een bijdrage in deze extra uitgaven. Voor kraamzorg geldt dat alle kraamzorgaanbieders, ongeacht omzet, in aanmerking komen voor de meerkostenregeling. De impact van corona in de tweede helft van 2020 op de zorgverlening door de verschillende beroepsgroepen is nog onduidelijk. Om recht te kunnen doen aan de daadwerkelijk gerealiseerde omzetten, stellen de zorgverzekeraars de percentages voor de bijdrage vast op basis van de declaraties voor 2020.Voor het vaststellen van de percentages worden de kosten meegewogen voor:

 • extra inhuur van personeel voor coronazorg of voor het garanderen van beschikbaarheid;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddel;
 • tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalve meter-samenleving zoals stickers voor bewegwijzering en plexiglasschermen;
 • schoonmaak en afvalverwerking.

Voor bepaalde beroepsgroepen komen daarbovenop de extra kosten voor het uitvoeren of uitbesteden van coronatesten voor personeel die in april en mei niet door de GGD konden worden uitgevoerd. De percentages voor de verschillende beroepsgroepen worden op dit moment ingeschat tussen 0,20% en de 0,80% van de jaaromzet 2020.


Aanvragen
In 2021 worden de definitieve percentages vastgesteld en gecommuniceerd. Zorgaanbieders ontvangen dan ook meer informatie over het aanvragen van de bijdrage, het aanvraagproces gaat hoogstwaarschijnlijk lopen via VECOZO.

Voor meer informatie klik hier voor de Q&A die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beschikbaar heeft gesteld over de meerkostenregeling.

Regelingen voor misgelopen inkomsten

Zorgverzekeraars Nederland heeft een overzicht gemaakt van de stappen die kraamzorgorganisaties kunnen doorlopen wanneer inkomsten worden misgelopen door de uitbraak van het coronavirus:

 • Stap 1: Dien een aanvraag in bij VECOZO voor uw maandelijkse continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars.
  *Klik hier voor meer informatie over de aanvraag van deze bijdrage.
 • Stap 2: Neem contact op met uw bank om de mogelijkheden te bespreken.
 • Stap 3: Kijk bij regelingen overheid of u in aanmerking komt voor één van de financiële noodregelingen.

Zie hieronder toelichting op de betreffende stappen en regelingen voor de kraamzorg.

Stap 1: Continuïteitsbijdrage-regeling

Het is een regeling die open staat voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen die onder de basisverzekering of aanvullende verzekering valt. Kraamzorgorganisaties kunnen vanaf 18 mei deze bijdrage bij VECOZO aanvragen, en de regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 maart t/m 30 juni 2020. De bijdrage wordt een betaaltitel, vastgesteld door de NZa.

De hoofdlijn:

 • de continuïteitsbijdrage wordt toegekend om gedurende deze coronacrisis de capaciteit van zorgaanbod in stand te houden, en beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten;
 • de regeling betreft kraamzorgorganisaties die op jaarbasis een omzet van minder dan €10 miljoen hebben;
 • de bijdrage wordt als volgt berekend: [ normomzet – gerealiseerde omzet ] x % continuïteitsbijdrage;
 • het percentage continuïteitsbijdrage is voor de kraamzorg vastgesteld op 87%;
 • om in aanmerking te komen voor de bijdrage geldt als voorwaarde dat 5% van normomzet op jaarbasis geleverd moet zijn in de eerste 3 maanden van 2020;
 • kraamzorgorganisaties ontvangen in mei de bijdrage over de maanden maart en april, in juni over de maand mei en in juli over juni.
 • wanneer kraamzorgorganisaties de niet-verleende zorg bovenop de regulier zorg gaan inhalen (inhaalzorg), geldt dat dit vergoed wordt tegen een aangepast percentage van 44%;
 • de vragen aangaande kraamzorgorganisaties die meer dan €10 miljoen omzet op jaarbasis hebben, zijn door Bo aan ZN gesteld. Hierover volgt spoedig meer;
 • als de bruto continuïteitsbijdrage lager is dan de drempelwaarde van € 50, dan wordt deze niet uitbetaald;
 • de continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna. Hiermee zorgen de zorgverzekeraars ervoor dat de zorgkosten niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars. Voor dat deel omzetdaling kunnen zorgaanbieders – indien zij voldoen aan de voorwaarden – in aanmerking komen voor de Tozo regeling en voor de NOW-regeling.

Klik hier voor een overzicht met ‘Veelgestelde vragen & antwoorden over de continuïteitsbijdrage-regeling’.
Klik hier voor het alomvattende document dat ZN beschikbaar heeft gesteld met de verschillende fases van de continuïteitsbijdrage-regeling.

Vooruitbetaling
Indien zorgaanbieders niet tot mei kunnen wachten met de betaling, omdat ze al eerder in de financiële problemen komen, is er een aanvullende regeling. Ook voor kraamzorg geldt deze:

 • kraamzorgorganisaties met een zorgcontract kunnen, als dat echt noodzakelijk is, vanaf maandag 20 april een vooruitbetaling aanvragen via het Zorginkoopportaal van VECOZO;
 • de vooruitbetaling wordt aangevraagd door ondertekening van een aanvullende overeenkomst die onderdeel wordt van het bestaande contract met ze zorgverzekeraar;
 • VECOZO zorgt na ondertekening van de aanvullende overeenkomst ervoor dat de aanvraag bij de zorgverzekeraar terechtkomt en wordt verwerkt;
 • de vooruitbetaling bedraagt in beginsel 70% van de gemiddeld door zorgverzekeraars vergoede maandomzet;
 • vanaf 20 april wordt de vooruitbetaling uitgekeerd, mits aan de voorwaarden wordt voldaan; in de eerste periode zal dat, gelet op de verwachte aantallen, gefaseerd plaatsvinden. Streven is uitbetaling binnen een week;
 • om de regeling vooruitbetaling uitvoerbaar te houden worden alleen bedragen vanaf 250 euro per maand per zorgverzekeraar uitbetaald;
 • de voorwaarden voor vooruitbetaling aan zorgaanbieders vindt u hier;
 • de aanvraagprocedure voor zorgaanbieders die geen contract hebben met een zorgverzekeraar wordt op dit moment uitgewerkt en dat vraagt wat meer tijd. Voor deze zorgaanbieders gelden ook de in de bijlage genoemde voorwaarden.

Stap 2: Contact met de bank

 • Bespreek de mogelijkheid tot opschorten van de aflossing van financiering voor zes maanden.
 • Bespreek, met zicht op de continuïteitsbijdrage, de mogelijkheid tot tijdelijke kredietuitbreiding. De bank zal deze mogelijkheid beoordelen in samenhang met het gebruik van andere regelingen.

Stap 3: Financiële noodregelingen van de overheid.

Als je als kraamorganisatie aanvullende financiële ondersteuning nodig hebt omdat een deel van de inkomsten niet uit de verzekerde zorg komt, kijk dan op de pagina regelingen overheid. Hier vind je een overzicht van de financiële noodregelingen van de overheid voor de kraamzorg.

Let op! Steun die u ontvangt van uw verzekeraar kan van invloed zijn op de (hoogte van de) aanspraak die u kunt maken op enkele financiële regelingen van de overheid. Dit wordt mogelijk achteraf verrekend.